ประกาศคณะ

 
1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. รายละเอียด 
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรี รายละเอียด 
   

สาขาวิขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ (ภาคสมทบ) 

สอบถามได้ที่ เบอร์โทร 086-034-7936

รายละเอียด