คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ ของคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าว โดยมุ่งหวังในการสร้างเวทีอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาของคณะได้เผยแพร่ผลงานสู่สังคมและเป็นการฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาอีกด้วย