โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน

2nd Asean Student Summer Camp 2018

            การจัดกิจกรรมระยะสั้นเพื่อเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาใน โครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 2 (2nd Asean Student Summer Camp)  แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่อาเซียน ซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา ซึ่งมีมหาวิทยาลัยธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์สู่ความร่วมมือของกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มอาเซียน
  2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีมภายใต้ภาวะต่างวัฒนธรรม

 

กิจกรรมโครงการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่