แบบใบลา

  แบบใบลาป่วย 

  แบบใบลาพักผ่อน 

  แบบใบขอยกเลิกวันลา 

  แบบใบลาไปต่างประเทศ 

 


ฟอร์ม มคอ. 

  ฟอร์ม มคอ.3 วิชาชีพ

  ฟอร์ม มคอ.3 ศึกษาทั่วไป 

  ฟอร์ม มคอ.5 วิชาชีพ 

  ฟอร์ม มคอ.5 ศึกษาทั่วไป 

  ฟอร์ม มคอ.7  


แบบฟอร์ม

  ฟอร์มบันทึกข้อความ 

  ใบบันทึกการขอสอนชดเชย 

  สวท. 17-06 ใบรายงานผลการขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)

  สวท. 01-201 แบบฟอร์มขอส่งผลการเรียนล่าช้า 

  วชก.01 เเบบรายงานรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน

  วชก.02  เเบบฟอร์มตารางสอบ

  วชก.03  เเบบรายงานระดับคะเเนน (ใบรางานเกรด)

  วชก.04  ใบบันทึกขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน

  วชก.05  ใบบันทึกการขอแลกเปลี่ยนชั่วโมงกำกับห้องสอบ