ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประกาศเป็นคณะที่ถูกต้องตามกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยแบ่งโครงสร้างภายในเป็น สำนักงานคณบดี และ สาขาวิชาประกอบด้วย 11 สาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาเคมี
 2. สาขาวิชาชีววิทยา
 3. สาขาวิชาฟิสิกส์
 4. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 5. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
 9. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 10. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและความปลอดภัยของอาหาร
 11. หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง