ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ


กลยุทธ์

 • เปิดหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ
 • พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ และอัตลักษณ์ของคณะ
 • พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 • พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาและบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ
 • พัฒนาระบบการฝึกงาน/สหกิจทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดตั้งศูนย์เครื่องมือ/ศูนย์พัฒนาเครื่องมือ/ศูนย์ผลิตเอกสารการสอน
 • สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้ครุภัณฑ์และสร้างความเชียวชาญด้านวิชาการในสถานศึกษาและสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน/วิจัย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์

 • สนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากร
 • สร้างงานวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์
 • ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปเผยแพร่และหรือไปใช้ประโยชน์
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคมบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและตอบสนองสังคมเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์

 • พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 • ส่งเสริมบูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัยและนวัตกรรม
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • จัดตั้งศูนย์ทดสอบ/ศูนย์ให้คำปรึกษา
 • จัดหารายได้จากผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาล


กลยุทธ์

 • คณะมีระบบบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วม เป็นธรรมและโปร่งใส
 • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และทรัพยากร (บุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์)
 • พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • พัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตราฐาน
 • พัฒนาระบบ บริหารจัดการงบประมาณและงานพัสดุ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน


กลยุทธ์

 • บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 • ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เชิงรุก


กลยุทธ์

 • ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
 • ส่งเสริมการสร้างผลงานอาจารย์และนักศึกษา
 • ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา
 • ส่งเสริมการสร้างเอกลักษณ์ของคณะ
 • การสร้างเครือข่าย

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่ตอบนโยบายรัฐบาล


กลยุทธ์

 • จัดการเรียนการสอนระดับรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น ด้านอุตสาหกรรมใหม่
 • สร้างองค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี / องค์ความรู้จากการวิจัยที่ตอบสนองอุตสาหกรรมใหม่
 • ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อหารายได้