สาขา

ชื่อปริญญา

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์
Analytical Science

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การวิเคราะห์)
Master of Science (Analytical Science)

ปริญญาโท2 ปี